Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
172 posty 28 komentarzy

zaolziak

redi - doc.dr Rudolf Jaworek,ekonomista,emeryt.Autor wielu publikacji gospodarczo - społecznych i wierszy satyrycznych.

Grupa Trzymająca Władzę w Świecie

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Opis ośrodków rządzących światem ,ich cele i metody

 GRUPA TRZYMAJĄCA WŁADZĘ W ŚWIECIE

Aktualnie, (2010r.)według  “Forbes” funkcjonuje w świecie 946 miliarderów, a wartość ich majątku szacuje się na 3,5 triliona USD  Raport ONZ: Ponad połowa bogactwa całego świata jest w rękach zaledwie 2% dorosłych mieszkańców GTWŚ w XX wieku opanowała większość struktur decyzyjnych świata i była źródłem wszelkich istotnych przemian na mapie politycznej planety. Niektórzy autorzy uważają tę wąską elitę za rząd światowy, czyli Grupę Trzymającą Władzę Nad Światem (GTWŚ) Jako dowód, że taka władza istnieje Epiphanius  w pracy „Ukryta Strona Dziejów” wyd. Antyk, w swym dziele pisze:

„Bo jak inaczej wytłumaczyć sobie fakt „wyparowania” nieomal z dnia na dzień tak dogmatycznego i szeroko rozprzestrzenionego systemu, jakim był ko­munizm, jeśli nie istnieniem jakiejś instancji decyzyjnej, której władza sięga dalej aniżeli wpływy komunizmu i kapitalizmu razem wziętych? Co prawda, te dwa modele ustrojowe są z sobą sprzeczne tylko pozornie, ponieważ oba bazują na materialistycznej koncepcji społeczeństwa i podlegają władzy tych samych grup.

„Czy to w Związku Sowieckim, czy w komunistycznych Chinach, czy w USA. władza znajduje się w rękach solidnie zainstalowanych manipu­latorów i intrygantów – z tą różnicą, że w Stanach Zjednoczonych intrygi toczą się za fasadą konstytucji. W Związku Sowieckim i w Chinach podczas okresowych czy­stek błyskały bagnety. Owa różnica jest wystarczająca dla „rozsądnego” człowieka – który opowie się raczej za systemem amerykańskim, przy wszystkich jego wadach: każdy ma prawo uznać, bez żadnej satysfakcji, że woli dżumę od cholery”.(op.cit s.177) 

Mało kto zdaje sobie sprawę, że umiejętność manipulowania, jaką posiada WŁADZA wspierana przez sztaby naukowców z najróżniejszych dziedzin (psychologia, psy­choanaliza, antropologia, komunikacja społeczna, fizyka itd.) powoduje niesamo­witą wręcz przepaść między tymi, którzy posiadają i wykorzystują ową wiedzę, a masą skołowanego społeczeństwa, niezdolnego do jakiejkolwiek reakcji czy cho­ciażby uświadomienia sobie charakteru manipulacji, jakiej jest poddane.

Czy zatem powinniśmy się dziwić, gdy dowiadujemy się, że istnieje „bractw­o” międzynarodowej finansjery, które wspierało nazizm (również w momencie jego powstawania), a jednocześnie rewolucję bolszewicką i późniejszy byt ZSRS, aż po jego kres w 1990 r.?(op. cit. s.177)

Badacze tego problemu twierdzą, ze władza ta posiada swą ciągłość historyczną, którą upatrują w rozwoju masonerii, a szczególnie Illuminatów. Izacje te działają niejawnie, a opracowywane przez nie plany są urzeczywistniane o czym świadczą kolejne wydarzenia historyczne. W literaturze przedmiotu można znaleźć ujawnioną korespondencję dawniejszych przywódców tych organizacji, której treść zdumiewa perspektywą zamierzeń i ichrealizacją. Według nich:...„Pierwsza Wojna Światowa musiała nastąpić, by umożliwić Iluminatom obale­nie caratu w Rosji i zamienienie tego kraju w twierdzę ateistycznego komunizmu. Do wywołania drugiej wojny światowej Iluminaci posłużyli się agentami, którzy doprowadzili do rozdźwięków między Imperium brytyjskim a Imperium niemieckim. Po jej zakoń­czeniu należało zbudować komunizm i wykorzystać go do obalenia wielu innych rządów i do osłabienia religii.

  Wojna ta miała być prowadzona w taki sposób, by zniszczyć faszyzm, a umocnić pozycję syjonizmu politycznego - tak, ażeby umożliwić założenie w Palestynie suwerennego państwa Izrael. Podczas II Wojny Świa­towej miała powstać Międzynarodówka Komunistyczna. Jej siła miała być równa sile całego Chrześcijaństwa. Od tego momentu to drugie miało być utrzymywane pod kontrolą- aż do momentu ostatecznego kataklizmu społecznego".

 Jednak najlepiej opracowane plany czasami nie mogą być realizowane w pełni, wobec nieprzewidzianych przeszkód. Podczas gdy w Ameryce i Europie wpływy masonerii na rządy i ich politykę były coraz większe, w Rosji, która zdawała się być zupełnie opanowana przez światową agenturę, w której władza okrutna i absolutna spoczywała w rękach ludzi takich jak Jagoda, a potem Beria ich wspólnik Stalin zaczął po zwycięskiej II wojnie światowej wierzgać. Prawdopodobnie  należący do mafii lekarze uspokoili tyrana, lecz kiedy zdawało się, że zwycięstwo jej jest pełne, zastrzelono szefa mafii Berię i tubylcy przejęli władzę nad Imperium Wschodu. 

Niedoświadczeni nowi władcy nie wiedzieli, że otoczeni są zewsząd   zastępami wiernych żołnierzy wspomnianej mafii, sterowanych zza granicy. Chruszczow, Żukow, wkrótce musieli zejść ze sceny, chociaż w czasie swych rządów poczynili wielkie szkody wśród mafijnej, ponadnarodowej władzy podległych jej narodów.

GTWŚ. Przystąpiła do reperowania szkód poczynionych w pajęczynie swych wpływów we wschodniej władzy. Istotną rolę w tych procesach odegrała postać Andropowa. O jej przejęciu nad ZSSR władzy mówi publikacja zamieszczona w rosyjskim dzienniku „ Itogi”.

GTWŚ sprawuje swą władzę poprzez system zbudowany hierarchicznie  i to zarówno w jawnych jak i tajnych jej strukturach. I tak np. ONZ działa za pośrednictwem swych struktur jak Rada Bezpieczeństwa, FAO, UNICEF, UNESCO itp., a te poprzez swe filie w poszczególnych regionach, a dalej państwach. Również zakres działań jest inny w podlegających GTWŚ, Komisji Trójstronnej, Komitecie 300, Klubie Bilderberg, oraz szeroko rozgałęzionych strukturach lóż masońskich.  W każdej z tych lóż istnieje hierarchiczna podległość i inny zakres dopuszczania do informacji o czym świadczą 33 stopnie wtajemniczenia.

Uczestnictwo osób w tym systemie powstaje przez dobór ogniwa stojącego wyżej w hierarchii sytemu, rzadko przez wybór, czyli w sposób demokratyczny.

Inną ważną cechą tej wielorakiej struktury wpływu i decyzji jest  znaczna autonomia działania jej poszczególnych ogniw, przy założeniu realizowania przez wszystkie z nich wytyczonych przez Centrum pewnych głównych celów jak np. walka z religią, niszczenie państw narodowych, gromadzenie bogactw, ograniczanie liczby ludności itp.

Z cytowanego dzieła pt.: „Ukryta Strona Dziejów”. można się dowiedzieć  nie tylko o tajnych strukturach i ludziach rządzących światem, ale, co nie mniej ważne, o metodach przez nie stosowanych w celu osiągnięcia przez nich pełnej władzy nad światem i wprowadzenie na ziemi tzw. „Nowego Ładu”. Ten nowy ład polegałby na zlikwidowaniu państw narodowych i poszczególnych religii na rzecz wymieszania i zatomizowania społeczeństwa świata dzieląc go jedynie na wąską grupę wybranych i resztę zbędnych na tym świecie ludzi. Dla tych „zbędnych” zapewniając minimalne pożywienie, zabawy i jednolity, niski poziom nauczania, zaś dla wybranych - wszelkich dóbr „według potrzeb”, wysoki poziom nauczania i zgłębianie tajników życia duchowego.

Na czele owych tajnych struktur stoi głęboko zakonspirowana grupa ludzi, przez niektórych autorów nazywana „illuminatami”, zaś inni wskazują na dziesięć najbogatszych rodów świata. Ona powołuje spośród tajnych zakonów jak np. „Czaszki i Piszczele” rząd światowy który działa poprzez jawne i utajnione struktury (patrz wyżej). Za jawne, znawcy tematu uważają ONZ, Klub Bilderberg, Klub Rzymski, Komisja Trójstronna, Komitet 300, System Rezerw Federalnych itp.). Każda z tych organizacji działa poprzez swoje struktury. Np. ONZ poprzez UNESCO, FAO, WHO, UNICEF, WWF itd. Podobnie Komitet 300 posiada kilkaset centrów badawczych, kilka tysięcy inżynierów społecznych, największe korporacje medialne świata, a ponadto korzysta z raportów szpiegowskich via satelity z KGB, CIA, Interpolu i innych agencji szpiegowskich, systemu bankowego prawie każdego rządu; prowadzi również kontrolę nad głównymi członkami rządów poprzez agencje CFR, TC, RHA, Tavistock, Klub Rzymski, Rotschildów, członków Bilderbergu.

W tym pierwszym kręgu władzy działa jeszcze wiele innych organizacji o światowym znaczeniu jak GATT, ILO, Trybunał Sprawiedliwości w Strasburgu itp.

W ramach tych jawnie działających struktur działają organizacje jakby półjawne, zarejestrowane prawnie lecz o utajnionym działaniu i strukturach wewnętrznych jak np.Bnai Brith, ADL, itp.

Wielu autorów jest zdania, że na działania owych w/w jawnych organizacji przemożny wpływ mają organizacje tajne, różnego rytu masonerie, których członkowie przenikają do wszelkich struktur życia społecznego, gospodarczego i duchowego krajów.

Cały ten wielki i złożony mechanizm wpływów i władzy działa zgodnie w kierunku realizacji wyznaczonych przez rząd światowy celów. Współcześnie jest to: nowy porządek (ład) świata, zmierzający do likwidacji państw narodowych, wykształconych w nich tradycji i religii, i zastąpienie organizacji państwowych przez podległe centrum światowemu regiony geograficzne o wymieszanej rasowo i narodowościowo ludności rządzonej przez rząd światowy.

Realizatorzy tych idei zamierzają owe nowe struktury społeczne wypełnić przez jednolitą dla wszystkich ludów religię, ujednolicone wychowanie i edukację młodzieży, tak by stworzyć zatomizowane społeczeństwo, pozbawione różnorodności kultury i tradycji.

Na przeszkodzie realizacji tych celów stoi tradycja suwerenności narodowej, oraz religie (zwłaszcza katolicka i muzułmańska). Toteż w kierunku ich zniszczenia działają owe w/w struktury globalne o olbrzymiej sile rażenia i nieograniczonych środkach finansowych. Powstałe zderzenie poglądów na organizację i drogi rozwoju świata powodują narastanie intensywnej walki z jednej strony koncepcji ujednolicenia życia na naszej planecie ziemi, a z drugiej utrzymanie jego różnorodności i dalszy jego rozwój.

W cytowanej pracy pokazano również podstawowe metody działania dla osiągnięcia zamierzonych przez globalistów celów. Dla przykładu przytoczę niektóre z nich:

-Przygotowanie warunków do zmian powodując chaos życia społecznego;

-Nasączanie nowych pokoleń swoimi ideami, tak by kiedy one zaczną obejmować szczeble władzy w społeczeństwie stały się ich propagatorami i realizatorami;

-Działanie systematyczne, wieloletnie, reagujące elastycznie w razie trudności;

-Wykorzystując i inspirując zasadę walki przeciwieństw wg. zasady: teza – antyteza – synteza. (W ten sposób te same banki finansowały Hitlera i ZSSR by w wyniku ich walk  osiągnąć zysk (syntezę) w postaci zwiększenia na świecie wpływów syjonizmu);

Współpraca między firmami amerykańskimi i niemieckimi była bardzo ścisła;
np. w 1917 r. Standard Oil i General Motors udostępniły koncernowi I.G.-Farben swe laboratoria w New-Jersey i w Teksasie, de facto umożliwiając produkowanie w nich gazów bojowych.

(W rzeczywistości główne centra londyńskiej City (kierowane przez niemieckich Żydów: Baringów, Schroederów, Goschenów, Kleinwortów, Erlangerów, Seligmanów, Japhetów i Rotszyldów) stały się przeciwnikami Hitlera dopiero w 1938 r., po tym, jak kazał aresztować Louisa de Rotszylda, domagając się wysokiego haraczu za jego uwolnienie. (op.cit 264.267)

-W wypadku potrzeby przyspieszenia zmian doprowadzenie do nagłego pogorszenia warunków życia danej społeczności, inspirując ją do rozruchów, obalenia istniejących struktur i zastąpienia ich ludźmi pożądanymi, sterowanymi przez globalistów.

-Jawnie głosząc zasady dobra, piękna i inne wartości akceptowane przez ludzi, a  potajemnie realizując cele rządu światowego:

(Przykładem stosowania tej metody w Polsce po 1989r. był udział J. Kuronia w realizacji terapii szokowej zubażającej miliony ludzi a jednocześnie kreowanie go na wielkiego humanistę (zupy Kuronia).

Podobną metodę przyjął J. Owsiak szerząc swym działaniem demoralizację młodzieży, a jednocześnie przy finansowym wsparciu środków przekazu (bezpłatne koszty reklamy) i pomocy finansowej i organizacyjnej samorządów organizując zbiórkę pieniędzy na kupno urządzeń dla szpitali.

Feministki głosząc szczytne hasła o równouprawnieniu kobiet wpisują się (poprzez popieranie aborcji, walkę z wielodzietnością) w realizację planu ograniczenia liczby ludności na świecie.

Z dużym rozmachem metodę tę zastosowano w gospodarce wmawiając ludziom potrzebę chwilowych wyrzeczeń dla naprawy gospodarki (miało być pół roku), tym czasem po dwudziestu latach od tego przekrętu kraj został pozbawiony  przemysłu, drastycznie zmniejszono produkcję rolną, handel przekazano zagranicznym marketom ze szkodą dla miejscowego handlu, przekazano obcym nasze banki, informację i wykreowano  olbrzymie zadłużenie krajowe i zagraniczne).

Centrum finansowej władzy świata przez finansowanie znanych uniwersytetów i wybitnych naukowców tworzy atmosferę sprzyjającą powstawaniu teorii korzystnych i uzasadniających realizację celów globalnych.(np. ograniczania przyrostu naturalnego ludności, przepływu bogactwa z krajów biednych do bogatych, a w ramach istniejących państw- do elit, kosztem zubożenia całej ich ludności).Po zrealizowaniu owych celów inspirowanie powstawania teorii nieraz przeciwstawnych. (Np. twórcy teorii liberalnych i ich realizatorzy Friedman. Sorosz, Sachs itp. .po osiągnięciu swych celów w krajach byłego socjalizmu. przystąpili do krytyki uprzednio przez siebie realizowanych reform).

Metod działania jest wiele. Globaliści czerpią nauki o nich z talmudu, prac Machiawellego, Protokołów Mędrców Syjonu i innych, a stosownie do okoliczności wynajdują nowe.

Po drugiej wojnie światowej atak światowego globalizmu skierowano na Europę  i to zarówno na jej kraje zachodnie jak i będące pod władzą ZSSR. Metody działania były różne. Kapitalizm realizował ogólne cele globalistów poprzez możliwości, jakie dawał system kapitalistyczny. Metody wykształcone w tym systemie (np. finansowe) są skuteczne, choć mało widoczne. W krajach Europy Wschodniej komunizm zmierzał do tych samych celów drogą nieraz drastyczną, wykształconą przez październikową rewolucję.

 Na drodze do osiągnięcia globalnych celów komunizm okazał się mniej skuteczny, lub też spełniał swe zadania (niszczenie religii i elit narodowych) mniej efektywnie. Musiał zwinąć swe żagle. Jak pisze Peter Schweitzer w książce „Victory”, centrum światowej władzy, poprzez zespół metod ekonomicznych, spowodował załamanie się gospodarki Sowietów i w warunkach niezadowolenia ludności, chaosu i niepowodzeń wojny w Afganistanie doprowadził do zmiany ekipy rządzącej tego imperium, wprowadzając na jej miejsce przywódców sterowalnych z zewnątrz. (Pojawiła się nawet informacja, że był to największy powojenny sukces CIA.)

Europa Środkowa i Wschodnia poszły śladem dotychczasowego hegemona i poddały się wpływom zachodnich globalistów. Proces ten nie przebiegał gładko, gdyż kraje tego regionu, pozbawione od lat suwerenności narodowej i poddane prześladowaniom religijnym, zachłysnęły się chwilową, pozorną wolnością i prawami pozorowanej demokracji próbując samodzielności rządzenia. Jednak władza globalistów działała wolno lecz skutecznie realizując wyznaczone, dalekosiężne cele. Rozpoczęto, przez reformy gospodarcze, zubożenie i osłabienie państw narodowych podporządkowując je wyższej władzy. Dokonano rozbioru Jugosławii,, podziału na dwa państwa Czechosłowacji,. Zaktywizowano swych agentów w Polsce każąc im głosić potrzebę podziału państwa na regiony i ich kolejne usamodzielnianie od władzy centralnej. Wzmocniono ruchy seperatystyczne dążące do oderwania od Polski Śląska, Kaszubów i kolejno innych regionów. Ten proces osłabiania państwa jest w toku, a przekazanie znacznego zakresu władzy do Brukseli w ramach traktatu Lizbońskiego a także znacznych jej obszarów do samorządów terytorialnych sprawia, że władza państwowa traci na znaczeniu, a państwo jest w fazie likwidacji.

Zanim do tego doszło proces ów rodził się w umysłach pewnych myślicieli, przybierał postać programu i planu działania, realizowanego następnie za pośrednictwem różnych tajnych, a niekiedy jawnych organizacji dążących do  objęcia pełnej władzy nad życiem ludów  naszej planety. Wydaje się, że procesy te zostały przez wielu rozpoznane i coraz więcej światłych ludzi próbuje im się przeciwstawić.

KOMENTARZE

 • Dobry artykuł
  choć nie wyczerpujący tematu i nic dziwengo, skoro w tym temacie są tomy opracowań, a najwięcej w lochach watykańskich.

  Jest to ciągłość historyczna skrycie ukrywana. Są szkoły Tajemnic, a do nich zaliczają się wszystkie ryty i wszystkie masońskie organizacje, choć często wydaje im się, że sa oddzieleni, szczególnie początkującym masonom, to stanowią jeden twór, jedno jądro, do tego trzeba doliczyć koniecznie zakon maltański no i KK z papieżami i wysokimi dostojnikami kościelnymi, którzy niedługo po Chrystusie, zaczęli się organizować.

  Wszystko pochodzi od cesartstwa rzymskiego, gdzie cesarz był zarówno papieżem, czyli głową kościoła i świeckim cesarzem. Potem to się trochę pozmieniało, ale to drobne korekty.

  Sens jest taki, ze cesartswo rzymskie nigdy nie upadło, tylko w kuluarach i podstępnie przekształciło się w watykańskie państwo. Stamtąd idą rozkazy.

  Wczoraj to złapałam i mam ogromnie dużo materiału na ten temat,. W wolnej chwili go ogarnę i napiszę obszerny artykuł, albo nawet kilka części tego artykułu, aby wszyscy zrozumieli.

  W 1441 pojawiła się potoczna nazwa (nigdy urzędowa) "Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego", to od cesarstwa rzymskiego. To dlatego papież błogosławił Hitlera w czasie II wojny światowej, to stąd krzyżacy i cała reszta.

  Najbardziej drapieżna silnie powiązana z cesarstwem rzymskim jest rodzina królewska w Andglii. Wszyscy myśla, że jest angielska, a ona ma niemieckie korzenie, tylko zmieniła nazwiska na brzmiące po angielsku, aby się zakamuflować i zasymilować dla niepoznaki.

  W ich rodzinie są skandale, ale też dziwne rytuały, dziwne tradycje i dziwne choroby, szczególnie w linii męskiej, ale u kobiet też. Mają inne DNA.

  Ameryka nigdy nie przestała być kolonia brytyjska. Rządzi London City i watykan,

  Illuminaci i masońskie twory, powstały z rodów magnackich głównie niemeickich i francuskich. To jedna klika opętańców i bydlaków.

  Niemcy mają silną pozycję w Unii, OBECNIE PAPIEŻ JEST TEŻ NIEMIECKI. tO NAJWIEKSZY PRZEKRĘT STULECIA,

  rZĄDZI GARSTKA W TYM BANKIERZY JAK rOTSCHILD, rOCKEFFELER POWIĄZANI OŻENKAMI Z RODAMI KRÓLEWSKIMI. tAK TO WYGLĄDA I TO ICH TRZEBA TĘPIĆ.
 • @katerina404 18:55:26
  Mylisz się. Sięga znacznie dalej aniżeli Cesarstwo Rzymskie. Z całą pewnością sięga Demostenesa, a wysoce prawdopodobne, że sięga czasów przedhistorycznych.
 • @katerina404 18:55:26
  "Wczoraj to złapałam" - brawo, złapałaś kolejny element układanki. Czy stało się też jasne jaką rolę pełnili pierwsi archeolodzy średniowiecza - Templariusze?
 • @Andarian 19:10:09
  Teraz zaczęła sie walka Kościoła z Illuminatami o władzę, jako, że Kościół przestał im być potrzebny. Benedykt XVI dla ratowania status quo chce się z nimi układać, ale prawdopodobnie Rzym i tak będzie zniszczony.

  Mimo, że po smierci Michaela Jacksona, a właściwie w dniu jego pogrzebu, kiedy cały świat go opłakiwał, Benedykt XVi wygłosił do zgromadzonych na Placu ŚW Piotra homilię o konieczności utworzenia światowego rządu.

  Tak się kaszle. A poszli wszyscy won. A nasz papież "świety" miał kochankę i nieślubne dziecko. Jest jego zdjęcie w necie tego już dorosłego meżczyzny, Zniszczył jej życie, nawet watykan wybrał jej męża dla ukrycia skandalu. Tak się kaszle. Tacy święci wlanięci.

  Nasz "święty" papiez żadnym świetym nie jest i nie będzie. Sam lud zniszczy kościół jak się dowie prawdy, i wszystkie pomniki tych "świętych" Jan Paweł II ciagle powtarzał "Wolność, równosć i braterstwo" oraz nawoływał do Nowego Porządku Świata. To samo robi jego "godny" następca, czyli Benedykt XVI.

  To nieprawda, że masoneria przejęła kościół, to oni pośrednio też tworzyli masonerię i na dodatek wzięli sobie jako ramię zbrojne zakon maltański, który sposnosruje obie strony konfliktów zawsze i wszędzie. Tak kochają wojny, bo wojny tworzą zawieruchy i pozwalają im utrzymać status quo i tak od wieków. Ale koniec z tym. No niech mi ksiądz tylko zawita kiedyś po kolędzie, to ja już go stosowbnie potraktuję.

  W książce Alefa Sterna też jest o tym krótrka wzmianka i jakiś cywil bluźni sobie naprzemiennie z księdzem, który dostarczał broń do Afganistanu.

  Kanałem watykańskim przemycano największych zbrodniarzy wojennych z II wojny światowej, aby uniknęli procesu norymberdzkiego. Sam Mengele, czyli największa kanalia dzięki nim znalazł się w Ameryce, gdzie usilnie pracował nad kontrolą umysłu i trenował przyszłych adeptów.

  Rozwinęli się w potężny koncern farmaceutyczny, którym redukują populację na planecie. Ci żyjący i ich potomkowie oraz spadkobiercy ideologiczni.

  Utworzyli agendy ONZ, Komisję Trójstronną, Okrągły Stół, Radę trzystu, Grupę Bilderberga i szereg innych organizacji.

  Bank w city london to góra baku rezerwy federalnej w Ameryce

  Obama ostatnio się wygadał w przemówieniu, w którym składał hołd królowej angielskiej, znaczy tzw angielskiej

  Doktor Rath z Niemiec apeluje do narodów świata i do Niemców, aby skończyc tą farsę.

  Trzeba zacząć od zlikwidowania kościołów, które są przesyvone symboliką masońską i służą tak naprawde panu tego świata. Nie mają kompletnie nic wspólnego z wiarą i chrześcijaństwem, a przede wszystkim z naukami Chrystusa.

  Nawet w biblii jest napisane, ze wielka nierządnica zostanie zniszcona. I ja nie mam zamiaru bronić żadnych księzy. Jeżeli jakiś ksiądz jest w porządku, to sam wystąpi z tej synagogi szatana.

  Czułam to jak to mówi mój stary przez podwójne majtki. To jest mega szatański plan garstki, dosłownie garstki tzw uprzywilejowanych, którzy nie mają prawa tak się nawet nazywać, nie mają prawa. Nikt im go nie dał, oprócz ich samych. Trzeba to bydło pogonić.

  Obrazy, kulty świetych, pomniki i uświęcanie zmarłych, jeden wielki przekręt, widzenie dzieci i kulty maryjne to tylko przemysł watykanu, zbrodniczego cesarstwa rzymskiego, które gra z bogaczami tego świata. Andaraian zacytuj kilka cytatów z biblii na tą okoliczność, bo chwilowo nie mam czasu. Tak to wygląda.

  I nawet jeżeli Andarian mówisz, że to korzeniami sięga jeszcze głebiej, to mnie styknie od momentu średniowiecza do dziś.

  Takie świnie przy korycie święte w łeb walnięte księżulki. Teraz się nie dziwię, że takie marsze przeciwko komżastym są, niezaleznie kto je produkuje, jestem za, bo są bardziej winni, niż Ci od władzy świeckiej

  Oni mieli się jawić jako nasi przywódcy, nie polityczni, ale duchowi, a to duchowe trupy, jeszcze gorzej winni. Nie ma dla nich popmiłuj oj nie.

  Przepraszam za brak doskonałej składni i błędy, ale piszę to w pośpiechu i mega emocjach.
 • @katerina404 20:09:00
  Rzecz w tym, że sięgnięcie średniowiecza nie wystarczy dla zrozumienia całego procesu. Ja sam jeszcze nie do końca to rozumiem, chociaż wydaje mi się, że wiem więcej aniżeli zdecydowana większość. Ich potęga nie ma na celu zdobycia pieniędzy bo to oni pieniądz stworzyli. Nie ma na celu zdobycia władzy bo tę władzę ustanowili. Sięgając średniowiecza, czy nawet Rzymu człowiek będzie realizował tylko ich wolę. To znaczy prowadził ludzkość w kierunku apokalipsy i armaggedonu. A jak apokalipsa jako objawienie mi bardzo odpowiada, tak armaggedon już nie bardzo. A w kwestii cytatów wystarczy I przykazanie w jego pierwotnej formie. Nie będziesz tworzył żadnych obrazów Boga swego etc.
 • @katerina404 20:09:00
  Natomiast w kwestii papieża Jana Pawła II polecam uważać, w szczególności tu na NE. Sam nie bardzo wiem jak się zabrać za tekst, który Ci obiecałem bo wiem, że spotka się z taką agresją ze strony wielu osób, że moja dalsza twórczość na NE straci wszelki sens. Oczu im natomiast nie otworzysz, gdyż są to ludzie bardzo w Kościół zapatrzeni.
 • @Andarian 20:22:49
  Andarian tak są zapatrzeni. bo nic nie wiedza, bo nie szukaja przwdy, bo mało czytaja wogóle trudniejszych tekstów. W mojej bibliotece baki powiedziały, że ja z mężem podnosimy statystki czytających w Polsce.

  Zawsze jak gdzieś jadę mam ze soba książkę. Po prostu, czekam na kogoś to czytam. Jeśli nie jadę samochodem, tylko tramwajem lub autobusem to zamiast gapić się na ludzi, co tez lubię to czytam.

  A ludzie czytają kolorowe magazyny i patrzą na tych celebrytów, którzy szalenie poważnie traktują swoj ą "sławę" i się puszą jak pawie. Lubię też rozmawiać z ludźmi. Kiedyś na przystanku autobusowym na pętli, facet zagadnął mnie i mówił o tym wszystkim, wtedy jeszcze nic nie wiedziałam, byłam zielona, ale słuchałam go i zastanawiałam się później czy to wszystko prawda, czy on był nawidzony. Wtedy jeszcze tyle osób się tymi tematami nie interesowało.

  Mam sąsiadkę, latała do kosciola jak opętana. Teraz widzę, że nie chodzi. Delikatnie ją pytam dlaczego, a ona starsza kobieta mówi mi, ze wie od dzieci czym jest kościół i przestała chodzić. Załapała? załapała, mimo, że tyle lat w tym tkwiła po uszy.
 • @katerina404 20:36:53
  www.christus-oder-kirche.de
  To są ludzie, którzy walczą z kościołem od niewyobrazalnie wielu inkarnacji z tą całą spętaną już (w wyższych wymiarach) armią ciemności.
  Walczą zgodnie z prawami kosmosu i prawami tego świata.

  "Boska Mądrość miażdzy głowę żmiji."

  ..teraz także w świecie materialnym.
 • NIE WYIMAGINOWANY GTWŚ ALE REALNA, BANDYCKA ROSJA ZAGRAŻA POLSCE
  redi:
  "...Niektórzy autorzy uważają tę wąską elitę za rząd światowy,
  czyli Grupę Trzymającą Władzę Nad Światem (GTWŚ).
  Jako dowód, że taka władza istnieje Epiphanius w pracy
  „Ukryta Strona Dziejów” wyd. Antyk, w swym dziele pisze:
  „Bo jak inaczej wytłumaczyć sobie fakt „wyparowania” nieomal
  z dnia na dzień tak dogmatycznego i szeroko rozprzestrzenionego
  systemu, jakim był ko­munizm...."
  ============================================

  Komunizm upadł już w monecie swojego powstania, a to za
  sprawą jego absolutnej niewydolnosci gospodarczej.
  Bajeczki, że zadecydowała o jego upadku jakaś GTWŚ
  można opowiadać ruskim agentom na NE typu "katerina404" :))

  Wiara w potęgę mityczno-fikcyjnej Grupy Trzymającej Władzę
  Nad Światem (GTWŚ)to duże uproszczenie dobre dla prostego ludu,
  który tylko nieskomplikowane idee jest w stanie połknąć od razu
  i bez myślenia.

  Nierealna byłabyteż zdolność jakiegoś GTWŚ do kontroli nad światem.
  Jeżeli nawet najbogatsi i najptężniejsi, często instynktowie
  a nie raz świadomie współpracują ze sobą w wyzyskiwaniu reszty
  to jednocześnie brutalnie walczą ze sobą - bo takie jest
  obiektywne prawo natury i nie są w stanie kontrować biegu
  historii według własnego widzi-mi-się.

  Świat jest zbyt kompleksowy i skomplikowany, z gigantyczną ilością
  niewiadomych, gigantyczna ilością sprzecznych interesów, wizji
  i imponderabiliów, aby mógł ktokolwiek to ogarnąć, kontrolować
  i sterować w jednym korzystnym dla siebie kierunku.

  Co nie znaczy, że nie ma mnogości walczących ze sobą tajnych
  agentur i banksterskich globalnych mafii, kontynetalnych związków,
  spisków lokalnych i światowych - nieustannie zmieniających się
  i skaczących sobie do gardeł przy okazji miażdżących "wyzyskiwane
  szare masy".

  Natomiast Cała sfora rosyjskich agentów na NE (m.in. katerina404)
  - dla odwrócenia uwagi od bandyckich, ekspansywnych planów Rosji
  względem Polski i innych krajów - mąci w głowach polactwa
  rosnącym niby-zagrożeniem ze strony jakiegoś mistycznego rządu
  światowego utworzonego jakoby przez usa, masonerię i żydostwo.

  Dla Polski śmiertelnym zagrożeniem jest nie jakiś wyimaginowany
  NWO-globalizm ale konkretny LOKALIZM w postaci zaborczych
  imperializmów - bandyckiej rassiji i hegemonistycznych niemiec -
  nacji o największych ludobójczych tradycjach w historii ludzkości.
 • @Zbigniew-Grzymski 22:35:07
  Zagadka:
  "Konkurencja to grzech"
  Kto to powiedział?

  Kolejna zagadka:
  Kto był pierwszym zagranicznym gościem Andropowa po jego dojściu do władzy?

  I kolejna:
  Skąd Trockiego w Nowym Jorku było stać w 1917 roku na apartament z lodówką, telefonem i limuzynę z szoferem?
 • @Zbigniew-Grzymski 22:35:07
  Lubię Pana za rzeczowość i trzeźwość w ocenie sytuacji !! Po "katerinie404" "Andarianie" to jak powiew świeżego powietrza !
 • @joasia 23:19:56
  Gratulacje płytkości spojrzenia i całkowitej ślepoty na fakty.
 • --------Andarian-----katerina 404
  ----------DUET :))))))))) tak was widzę --rodzeństwo duchowe :)) z przyjemnością będę Was czytać
 • @Andarian 23:28:51
  Niech Pan nie przesadza ! fakty liczą się dla mnie przede wszystkim ale nie o nie nie tu chodzi w tym momencie ale o interpretację ! Ja także nie zaprzeczam istnieniu tajnych struktur, mafii czy spisków światowych, lecz nie przeceniałabym ich możliwości,przecież wiele zależy od nas samych i od naszej świadomości ! Natomiast wrzucanie wszystkich do jednego wora z pianą na ustach (katerina404 - kościół i księża) (znam kilku księży godnych najwyższego szacunku, ale również widzę elementy zła w kościele i potępiam je stanowczo) jest po prostu niewiarygodne i trochę śmieszy ! (mnie się kojarzy z "wypowiedziami" Niesiołowskiego niestety !).
 • @Zbigniew-Grzymski 22:35:07
  Panie Gzymski Pan się nawiedził tymi Ruskimi, kompletnie błądząc. Preciez ja nic innego niż Andarian nie mówię, tylko to, ze ta cała Pana rewolucja bolszewicka, działalność Trockiego I lenina była sponsorowana przez bankierów z zachodu. A dla Pana świat zamknął się w obrębie Polski Rosji i Niemiec i historii najnowszej i tkwi Pan w tej ułudzie wyzywając ludzi od ruskich agentów.

  Zeby poznać prawdę trzeba otworzyć umysł.

  Co do Joasi to jest dziecinna w swoich wypowiedziach i naiwna, gdyz ja nie twierdzę, ze nie ma dobrych ludzi wśród księzy. Zapewne też sa takowi jak w każdej jednej społeczności. Nawet wśród tych znienawidzonych przez Pana Gzymskiego Ruskich też jest mnóstwo takich. Ma sąsiada Rosjanina i powiem, że aby znaleźć drugiego tak zacnego człowieka, to łatwiej igłę znaleźć w stogu siana. Ja nie mówię o indywidualnościach, ale o strukturze władzy i ludziach na jej szczycie. Żaden uczciwy ksiądz nie będzie się wspinał na szczyt i sięgał po władzę papieską, jeżeli zorientuje się, ze grzęźnie w bagnie po uszy.

  To samo tyczy się wszystkich ruskich rewolucjonistów, którzy dla mamony i poklasku pięli się na szcyty, zdradzając własny naród i doprowadzając do cierpienia innych narodów i nacji.

  Dlatego ciągle podkreślam, że wszelki fanatyzm religijny, czy polityczny jest ogromną pułapką umysłowego zapętlenia, bo koncentruje się nienawiść nie na prawdziwych wrogach.

  Tak, że Panie Gzymski proszeę trochę więcej poszerzyć horyzonty mysśowe, zanim złapie Pan szabelkę i poleci na rzeź wszystkich Rosjan, a lepiej rozejrzy się wokól siebie, czy ktoś, kogo uważa za przyjaciela z tyłu Panu noża w plecy nie wsadza.
 • @Zbigniew-Grzymski 22:35:07
  "Świat jest zbyt kompleksowy i skomplikowany, z gigantyczną ilością
  niewiadomych, gigantyczna ilością sprzecznych interesów, wizji
  i imponderabiliów, aby mógł ktokolwiek to ogarnąć, kontrolować
  i sterować w jednym korzystnym dla siebie kierunku.'

  Zgadzam sie z tą tezą akurat. Nawet to w tej ostatecznej aktualnej rozgrywce coraz wyraźniej widać, jak ten ich misterny plan wali sie w gruzy, ponieważ zbyt duzo jest sprzecznych interesów. Jak to się mówi im dalej w las, tym więcej drzew. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, ze pójda oni na daleko idace kompromisy, aby tak daleko posuniete plany zrealizować do konca. Czy Pan Panie Gzymski naprawdę nie widzi co się dzieje? Czy Pan wie czyim wychowankiem jest Sikorski, czy Pan uważa, że Grupę Bilderberga i Komisję Trójstronną zakładali Rosjanie. Czy słyszał Pan o jakis wyraźnych prześladowaniach ludzi, którzy źle mówia o Ruskich? Czy Telewizja promuje kulturę rosyjską? Niechże Pan zejdzie na ziemie.

  Jeżeli nawet Rosja ma jakiekolwiek wpływy w Polsce, to sa one na tyle mocne na ile pozwola im syjoniści. A syjoniści i kreatorzy tego światowego przekrętu nie sa zainteresowani tworzeniem jakiegoś silnego mocarstwa, bo oni chcą zlikwidować państwa narodowe. Ja nie wiem, czy Pan jest tak ślepy i nie rozumie tych zalezności,

  Przecież Putin żyje w wielkiej przyjaźni z Kissingerem, który wraz z Brzezińskim siedzi na plecach prezydentów Ameryki. Putin wypełnia jedynie ich odgórne polecenia, tak samo, jak nasi politycy w Polsce.

  Coś czuje, ze Pan się obudzi ostatni, widocznie Pana dusza jest mało rozwinięta, moze zbyt młoda i nie umie Pan korzystać z podpowiedzi Ducha prawdy. Przecież jak się dobrze prześledzi to wszystko od strony prawdziwej ghistorii, polityki, geopolityki, socjologii, psychologii tłumu, religii, biblii i bieżących wydarzeń, to widać jak na dłoni co się dzieje i nie trzeba byc Einsteinem. Dziwię się Panu, że nie widzi Pan spraw tak oczywistych.
 • .
  Nowy ład jest nam potrzebny, ale na ludzkich zasadach. Obecnie świat jest w chaosie. Zasady psychopatów zostaną odrzucone natychmiast przez ludzi. Zniszczenie chrześcijaństwa, narodów to dobra rzecz. Ludzkość zrobi duży krok na przód w nowym świecie. Takie barany jak Wy nie używają rozumu, dlatego Wasz świat trzeba najpierw zniszczyć, a dopiero potem budować coś lepszego bez względu na to czy Wam się to podoba czy nie. Macie już gówno do gadania, czas pokazał, że jesteście za głupi żeby ktokolwiek liczył się z Waszym zdaniem.

  Idzcie do teatru na przedstawienie wojny kaczyńsko-tuskiej, scenariusz już dawno temu został napisany naiwniacy.
 • W uzupełnieniu
  Jak upadł komunizm?
  Już pod koniec lat 50-tych sowieckie tajne służby miały świadomość, że ten system nie wytrzyma konkurencji z Zachodem. W tym celu zaczęto przygotowywać scenariusze zmiany ustrojowej, o czym dowiadujemy się od samego Suworowa. I tak pod koniec lat 70-tych w Polsce powstają osiedla "za żelazną bramą", gdzie mają zamieszkać wybrani komuniści, którzy uwłaszczą się na majątku narodowym. Dla pełniejszego zabezpieczenia się przed kolejnym społecznym protestem lokowali swoich agentów typu Bolek wśród opozycji w celu przejęcia i neutralizacji tych protestów. Jednak skala protestu w Sierpniu pokrzyżowała ich plany i ostatecznie dopiero wprowadzenie Stanu Wojennego umożliwiało dalszą kontynuację tych zamierzeń. W tym czasie także wśród opozycji zaczynają dominować finansowani przez Zachód rezydenci masońscy. Komuna ma pełną świadomość, że osłabiona i podzielona opozycja nie stanowi dla nich już żadnego partnera, a za rezydentami stoi przecież potęga Zachodu. Tworzą więc już w roku '84 scenariusz Okrągłego Stołu do którego jako czynnik wiarygodności dopuszczony będzie Kościół i opozycja, co potwierdza A. Golicyn. Tak więc Okrągły Stół stał się porozumieniem pomiędzy komuną i masonerią, a cała reszta stanowiła jedynie przykrywkę. To tam zawiązuje się przyszła agentura, czasami zwana "grupą trzymającą władzę".
 • @joasia 23:57:49
  W kwestii Kościoła Katolickiego staram się nie wypowiadać. Jest bardzo wiele dowodów na to, że jako instytucja powstał w całkowitej opozycji do nauk Chrystusa. Pomijając kwestie Kościoła. Proszę spojrzeć na dowolną branżę przemysłu. Wszędzie działają oligopole. Oligopole, które jeśli prześledzimy uważnie zobaczymy, że stanowią część składową superstruktury finansowej, która "sama posiada siebie". Pisałem na ten temat sporo. Konkurencja między nimi jest zjawiskiem pozornym.
 • @Pogromca Elit - do "oświeconych" - chodzącego ścierwa ludzkiego
  Nie potraficie nawet sami być szczęśliwi, a co dopiero dawać szczęście innym. Wasze serca są niespokojne, miotane namiętnościami. Wielki Zwodziciel pociąga za nie jak sznurki i steruje każdym Waszym ruchem. To Wy, za Wasze okrucieństwo i płytkość poniesiecie najstraszliwszą karę, stając się jego pożywieniem, będzie karmił się Waszą rozpaczą i Waszym przerażeniem, które będzie związane z ujrzeniem Waszego dzieła.

  Ile odpowiedzialności, ile ludzkich żywotów spoczywa na decyzji jednego człowieka? Tylko Bóg Wszechmogący może to ocenić. Nigdy nie będziecie w stanie spłacić tego długu. Nie potraficie ocenić konsekwencji swoich czynów, ale gdybyście starali się to zrobić, zaniechalibyście swoich działań. Was jednak zaślepiły Wasze grzechy, Wasze zło. Jesteście jak muchy złapane na słodki lep i dlatego nie chcecie widzieć, że potrawę, którą sporządzacie innym, będziecie musieli spożywać sami. Gdybyście potrafili odrzucić swoje przywiązania, pychę i nienawiść z serc, moglibyście usłyszeć cichą pieśń Miłości.

  Ale Wy wolicie - jak bezwolne chochoły albo dzikie małpy - taniec do DIES IRAE. Kiedy zasłona opadnie Wam z oczu, ujrzycie wyszczerzone kły bestii i wtedy będzie już za późno, by wzywać ratunek, bo ta bestia to będzie jedno ognisko waszych chorych zdychających dusz.
 • @katerina404 18:55:26
  Ty chyba przede wszystkim walczysz z Kościołem Świętym. Czasem zastanawiam się, czy nie jesteś po prostu agentem oddelegowanym do tego zadania. Kościół, Chrześcijanie, to jedyny prawdziwy wróg Upadłego, dlatego warto demaskować plan "oświeconych", jeśli przy okazji ma się nadzieję na zniszczenie przeciwnika głównego. To jest jednak niemożliwe, bo Kościół Święty to my, a bramy piekielne go nie przemogą. Jesteśmy uzbrojeni Chrystusem.

  Co masz na swoja obronę? Jakie masz DOWODY, że którykolwiek z Papieży działa ze złymi owocami dla Ludzkości?
 • @space 23:36:31
  Space zaprzeczasz faktom oczywistym. Wiara w Boga i Jezusa Chrystusa to jedno, a kosciół to zupełnie jest tego zaprzeczeniem. Czy Ty wiesz ajkie jest stanowisko Watykanu w sprawie światowego rządu? To poszukaj sobie w necie, jak papiez nawołuje do jego utworzenia i znajdziesz to na oficjalnych portalach, takich jak onet, jako normalną wiadomość, suchy fakt.

  Ty lepiej napisz, co Ty masz na swoją obronę? Jesteś ślepy i głuchy? Ja wiem, że trudno w to uwierzyć, ale takie niestety sa fakty. A jutro wrzucę artykuł o Zakonie Jezuitów, to włos Ci się zjeży na głowie. Wszystko powinieneś sam sprawdzić, nie musisz wierzyć mi na słowo. A najlepiej jak zaciągniesz się do Jezuitów i poznasz to z bliska, bo Malachi Martin był Jezuitą i chyba wie co działo się wewnątrz tej organizacji. Zresztą nie tylko on o tym wie.

  Niestety powoli wszystkie brudy wyjdą na wierzch.
 • @space 23:36:31
  Kościół Święty o piramidalnej strukturze władzy z magisterium? Od magistra, czy od maga? No i oczywiście papiez na szczycie-nieomylny zastępca Chrystusa, a po smierci przez śmiertelnikow uświęcony. Nawet, pomijając ciekawe zdarzenie z zycia kościoła, banku watykańskiego, praniu brudnych pieniędzy, pedofilii i homoseksualiźmie w jego szeregach, przemycaniu zbrodniarzy wojennych, powiązań z Bushem, Rotschildami, królewską rodziną brytyjską, to sam fakt wynoszenia się ponad lud, całowanie pierścienia papieskiego, babranie się papieży w polityce i nawoływanie do swiatowego rządu już cuchnie na odległość.

  A jakie sobie Ratzinger ostatnio buty obstalował, czerwone sztybleciki, pierwyj sort.

  I co chcesz może powtórzyć po tym nieomylnym, że ludzie wychowan w innej tradycji, to sami grzesznicy. Uważasz, że zgrzeszyli dlatego, ze się w innej kulturze urodzili, czy dlatego, że papiez Ci powiedział, że sa grzesznikami?

  Jezus Chrystus nie taki kościól miał na myśli. A pomijając już amsońską symbolike w kościele, to czy przystoi, aby w obliczu takiej skrajej biedy w jakiej żyją miliony ludzi na całym świecie, kościół ma prawo tak afiszować się ze swoim bogactem, że aż takie pałace wystawiać. Prawdziwie wierzący i prawy człowiek nie opotrzebuje tych przesyconych przepychem budowli, obrazków, pomników, dogmatów, soborów, zmian, nieomylności człowieka papieża, ale wystarcza mu cicha rozmowa z Bogiem w samotności.

  Człowiek nie potrzebuje pośrednika w kontakcie z Bogiem w postaci komżastego zakłamanego. Pośrednicy moga byc tylko w handlu i to tez jest niezdrowe, bo handel powinien kwitnąć bez pośredników.
 • @space 23:36:31
  A zresztą jakie są jego owoce dla ludzkosci, to słychac i widać. A w sprawie smoleńska, który tak lubisz roztrząsać, to co nabrał wody w usta ten Twój święty kościół?

  Spróbuj może z innej strony to sprawdzić. Idź do tego Twojego świętego kościoła i powiedz, że twoja sąsiadka zmarła i potrzebujesz ją pochować, ale nie masz kasy. Zobaczysz, co usłyszysz? Przecież oni mają kasy wbród. Bank watykański to wielkie bogactwo. W telewiji lubią się afiszować, wozikami najlepszymi jeździć, ale pomóc najsłabszym? Wiesz co Ci odpowie ten Twój święty, że sąsiadka miała całe życie, aby na pogrzeb uzbierać. I to jest już fakt nie z netu, a z życia wzięte, z mojego bliskiego otoczenia, z pierwszej ręki.
 • @katerina404 05:31:23
  A jednak ziejesz nienawiścią do Kościoła... Jak opętana.

  A ja Cię spytałem o DOWODY, że owoce działań (przyjmijmy kilku ostatnich) Papieży, były złe dla ludzkości. Oto prawda w kwestii rządu światowego i Benedykta:

  http://www.michaeljournal.org/rzadowi.htm

  Proszę więc o DOWODY, a nie wątpliwe przesłanki i pomówienia. Nie pytam o konkretne zakony czy organizacje wewnątrz Kościoła. Tam też się wkradł Szatan. Jest ta cała masoneria. Ale Kościół to my - miłujący Boga i Bliźniego chrześcijanie. Więc nie masz prawa mówić o całym Kościele źle. Możesz wskazywać na Jego braki, błędy, mówić konkretnie o konkretnych osobach, ale nie o całym Kościele. Ciało Kościoła jest zranione, chore, ale nie martwe, a Ty mówisz jak o gnijącym trupie. To zakrawa na grzech wobec Ducha Świętego!

  Więc pilnuj swojego języka i bacz, co piszesz.

  Pytałem o Papieży - ja nie uważam, że są nieomylni, ale czy więcej złego niż dobrego przyniosło Ludzkości działanie Papieży i Kościoła? Nie posługuj się półprawdami i niedopowiedzeniami. Mów konkretnie - zważ argumenty i bądź uczciwa wobec siebie i innych. Nie odwracaj oczu od dobra, nie koncentruj się na złym. Tak działa Szatan właśnie, mówi: "przyjrzyj mi się jeszcze troszkę". Patrz na to co dobre.

  A jak mówisz o tym, co wydaje Ci się złe, to bądź konkretna i uczciwa. Nie byłaś uczciwa w kwestii Benedykta, jak wykazuje artykuł przeze mnie przywołany. Posłużyłaś się ćwierćprawdą - kwestią wyrwaną z kontekstu. Kontekst nie wskazuje na to, by Papież chciał utworzenia rządu światowego w formie NWO. Nawet mówi o potrzebie reformy ONZ, o konieczności PEŁNEGO ROZBROJENIA. Więc po prostu bądź uczciwa w tym, co robisz.
 • @space 10:15:59
  Space zmuszasz mnie do poszukania tego konkretnego artykułu o wypowiedzi na temat konieczności uwtorzenia światowego rzadu. Znajdę dla Ciebie stosowne linki później, bo teraz mam obowiązki.

  A co do ćwierćprawdy, to właśnie Benedykt XVI bardzo zrecznie się ta półprawda posługuje. Mówi o rozbrojeniu a ma na mysli zbrojenie, a zresztą chodzi o rozbrojenie państw narodowych, aby oddać się pod egidę ONZ. Tak potrafią zręcznie ubierać w słówka swoje wypowiedzi.

  I jak to ładnie wygląda nawet po wierzchu, że jest przeciwny przemocy, czyli pozory uczciwości, a śmiecie pod dywan, bo co innego na ustach, a co innego w planach.
 • @katerina404 11:24:45
  Znów bez dowodów...
 • Specjalnie dla space
  Watykan wezwał do utworzenia „globalnej władzy publicznej” i światowego banku centralnego mającego sprawować władzę nad sprawami finansowymi w kontekście załamania gospodarczego.

  Dokument wydany przez Watykańską radę Sprawiedliwości i Pokoju „powinien być muzyka dla uszu demonstrantów” okupujących Wall Street i podobnych ruchów na całym świecie, które protestowały przeciwko kryzysowi gospodarczemu”, zgodnie z CNBC.

  Potępiając „bałwochwalstwo rynku”, dokument stwierdza, że „kryzys gospodarczy i finansowy, który przetacza się przez świat wzywa wszystkich, ludzi i narody, aby zgłębiły zasady kultury i wartości moralnych będącego podstawą współżycia społecznego”.

  Planowana implozja globalnej gospodarki „ujawniła zachowania, takie jak egoizm, chciwość i zbiorowe gromadzenia dóbr na wielką skalę.”

  18-stronicowy dokument, zatytułowany „O reformę międzynarodowego systemu finansowego i monetarnego w perspektywie władzy publicznej o uniwersalnej kompetencji.”, oświadcza, że globalna ekonomia potrzebuje „Etyki solidarności” między bogatymi i biednymi narodami.

  „Jeśli nie powstaną rozwiązania problemów dla różnych form niesprawiedliwości, negatywne skutki, które odbiją się na poziomie społecznym, politycznym i gospodarczym stworzą klimat rosnącej wrogości, a nawet przemocy, a ostatecznie do podważenia fundamentów demokratycznych instytucji, nawet tych uważanych za najbardziej trwałe,” możemy przeczytać w dokumencie.

  W odpowiedzi Watykan wzywa do „władzy ponadnarodowej” o zakresie światowym, z „powszechną jurysdykcją” do kierowania polityką ekonomiczną i ekonomicznymi decyzjami. Zgodnie z dokumentem ta instytucja ma być prowadzona przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

  Zgodnie z Watykanem zabierze trochę czasu, aby zastąpić politykę gospodarczą oraz w procesie zniszczyć suwerenność państw narodowych:

  „Oczywiście, ta transformacja nastąpi kosztem stopniowego, wyważonego transferu samostanowienia każdego narodu do organu światowego i regionalnych władz, ale jest to konieczne w czasie, gdy dynamika społeczeństwa i gospodarki i postęp techniczny przekraczają granice, które w rzeczywistości są już zerodowane w zglobalizowanym świecie”.
 • @space 12:01:36
  Nie podałam linka http://wolnemedia.net/gospodarka/watykan-wzywa-do-utworzenia-swiatowego-rzadu/

  Watykan chce powołania światowego rządu finansowego http://londynek.net/wiadomosci/Watykan+chce+powolania+swiatowego+rzadu+finansowego+wiadomosci+news,/wiadomosci/article?jdnews_id=11724

  Watykan zaapelował do rządów na świecie o reformę międzynarodowego systemu finansowego i monetarnego oraz powołanie "światowej władzy publicznej" zarządzającej finansami. Wezwanie to znalazło się w dokumencie Papieskiej Rady Iustitia et Pax.


  W dokumencie "O reformę międzynarodowego systemu finansowego i monetarnego w perspektywie władzy publicznej o uniwersalnej kompetencji", rozpowszechnionym przez watykańskie biuro prasowe, zawarty jest apel o koordynowanie wspólnej polityki nie tylko w dyplomacji, ale także na rzecz "zrównoważonego rozwoju i pokoju". Ostrzeżono jednocześnie przed "technokratami", którzy ignorują dobro wspólne, oraz "bałwochwalstwem rynku".

  Według Papieskiej Rady Sprawiedliwości i Pokoju trzeba powrócić do "prymatu polityki" nad gospodarką i finansami, a także powołać "Światowy Bank Centralny". Celem tych wszystkich działań ma być doprowadzenie do większej skuteczności systemów monetarnych i finansowych oraz utworzenia "wolnych i stabilnych rynków", kierujących się zasadami prawa.

  Watykan podkreślił, że "logika nakazuje", by taka światowa władza zarządzająca finansami "miała za punkt odniesienia Organizację Narodów Zjednoczonych" i była bezstronna. Wskazano zarazem, że przesłanką reformy systemu finansowego powinien być "podzielany przez wszystkich podstawowy zbiór koniecznych zasad zarządzania globalnym rynkiem finansów".

  Przy okazji wyrażono przekonanie, że z chwilą nastania kryzysu Międzynarodowy Fundusz Walutowy przestał odgrywać rolę stabilizującą światowe finanse.

  Krytycznie watykańska rada oceniła to, że strategię i politykę gospodarczą oraz finansową opracowuje się "wewnątrz klubu czy też grup obejmujących głównie kraje bardziej rozwinięte", co stanowi naruszenie wymogu, by reprezentowane były także państwa uboższe.

  Ponadto zaapelowano: "Trzeba zmienić nie tylko instytucje, ale także styl życia i zapewnić lepszą przyszłość wszystkim narodom".

  "Nie należy obawiać się proponowania nowych rozwiązań, nawet jeśli mogą one zdestabilizować równowagę poprzednich sił, które dominują nad najsłabszymi" - stwierdzili autorzy dokumentu z Watykanu. Z niepokojem odnotowali, że kryzys doprowadził do wzrostu nierówności na świecie, co stanowi zagrożenie dla pokoju.
 • Komenatrz Internauty pod tym drugim artykułem
  Pieniadze im sie koncza, tace coraz ubozsze... Watykan zaczyla dzialac, bezrobocie sie zbliza... Coraz wiecej prawdy wychodzi o pedofilach ksiezach, ludzie otwieraja oczy. Watykan (biznes) upadnie z wielkim HUKIEM!!!

  Zaraz się biorę za obszerny materiał o Zakonie Jezuitów. Koniec kłamstw, póprawda i mataczenia. Koniec z powtarzaniem bezmyślnym utartych sloganów, które zaprzeczają faktom i zdrowej logice, koniec prania ludziom mózgów.
 • @space 12:01:36
  Space wiem więcej od Ciebie i uwierz mi, że nie przekonasz mnie, bo ja mam już pewność. Nawet biblia to potwierdza. A autorytet kościoła dla Ciebie, dla mnie oznacza antyautorytet. Niestety sama kiedyś tkwiłam w tej pułapce kłamstw, a jak byłam młoda, to z naszego kościola prawie nie wychodziłam, taka byłam naiwna. Przejrzałam na oczy, bo potknęłam się o prawdę i zaczęłam szukać każdej rysy na szkle i będę to sączyć jak kropla w skale. Bo tylko prawda się liczy, choćby była najgorsza. Tylko prawda i zawsze prawda, nie półprawdy i ordynarne klamstwa.
 • @katerina404 12:55:27
  Wlasnie, Watykan chce tego.
  Katolikom (i nie tylko im) powinny sie otworzyc oczy!

  Synagoga szatana chce jedngo swiatowego rzadu i jednej swiatowej instytucji finansowej, jednej swiatowej armi i jednej swiatowej religii-EKUMENIZM wszystkich(to jest prawie osiagniete).

  Watykan jest Apolikaptyczna nierzadnica siedzaca na bestii.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31